تبلیغات
مشاهیر و نام آوران ایران زمین - مشاعره حافظ ، صائب تبریزی و شهریار !!!

مشاعره حافظ ، صائب تبریزی و شهریار !!!

حافظ

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا راصائب تبریزی

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم تن و دست و سر و پا را

هر آنکس چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد

نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا راشهریار

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را

هر آنکس چیز می بخشد به سان مرد می بخشد

نه چون صائب که می بخشد تن و دست و سر و پا را

تن و دست و سر و پا را به خاک گور می بخشند

نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را

  • قالب وبلاگ | قالب وبلاگ | بلاگ اسکای