تبلیغات
مشاهیر و نام آوران ایران زمین - فهرستی از زنان نامدار و شاهدخت های ایران باستان
 • آباندخت همسر داریوش سوم
 • آپامه سردار ساسانی٬ دختر سپیتمن
 • آتوسا نام دختر کورش بزرگ٬ همسر داریوش بزرگ٬ مادر خشایارشا٬ دختر اردشیر دوم
 • آذر آناهیتا همسر شاپور یکم ساسانی
 • آذرنوش سردار ساسانی 
 • آذرین شاهدخت هخامنشی که سردار نیز بود
 • آرتادخت وزیر دارایی اردوان چهارم اشکانی
 • آرتمیز (یا آرتمیس) فرمانده نیروی دریایی خشایارشا
 • آرتونیس دختر ارته باز و سردار داریوش بزرگ 
 • آریاتس سردار هخامنشی
 • آریان همسر ایشتوویگو و مادر ماندانا
 • آزاده هنرمندی در زمان بهرام گور و دلداده او
 • آزرمی‌دخت شهریار ساسانی و دختر خسروپرویز
 • آسپاس دختر اردشیر دوم
 • آمستریس دختر داریوش دوم
 • آندیا همسر بابلی اردشیر درازدست
 • ابردخت سردار ساسانی
 • ارتیستون دختر کورش بزرگ و خواهر آتوسا
 • استاتیرا دختر داریوش سوم
 • الوگون همسر بابلی اردشیر درازدست
 • امستریس همسر خشایارشا٬ دختر هوتن٬ دختر اردشیر دوم هخامنشی
 • انوشه خواهر پدر شاپور یکم                                              
 • بانو همسر بابک خرمدین
 • بانودخت مادر انوشیروان
 • بخت آفرید (در دربار خسرو انوشیروان)
 • برزآفرید سردار ساسانی
 • برزین دخت سردار ساسانی
 • به آفرید دختر گشتاسب٬ نام زنان ساسانی
 • پارمیس دختر بردیا و برادر کمبوجیه و همسر داریوش بزرگ
 • پانته آ همسر آریاسب سردار کورش یزرگ
 • پدما همسر داریوش
 • پرنگیس دختر افراسیاب٬ همسر سیاوش٬ مادر کیخسرو
 • پروشات شهبانوی داریوش دوم٬ مادر اردشیر دوم هخامنشی
 • پریزاد همسر داریوش دوم٬ دختر اردشیر
 • پوراندخت شهریار ساسانی و دختر خسروپرویز
 • پوروچیستا دختر زردشت اسپنتمان
 • پیروزدخت از نیاکان مزدک
 • جهان بانو خواهر شهربانو٬ شاهدخت ساسانی
 • دارای‌دخت شاعر
 • داناک سردار هخامنشی
 • دغدو مادر زردشت اسپنتمان
 • دینَگ (زنی فرمانروا و مادر هرمز سوم)
 • رخسانه (رکسانه) دختر داریوش سوم، همسر باختری اسکندر مقدونی
 • روشنک دختر داریوش سوم 
 • سورا دختر اردوان پنجم
 • سیم تن همسر بهرام گور
 • سیمین دخت شاهدخت ارمنستان ایران
 • شاپوردخت دختر شاپور یکم
 • شاپوردُختک مادر بهرام سوم ساسانی
 • شهربانو دختر یزدگرد سوم ساسانی
 • شهرزاد شاهدخت ساسانی٬ دختر هزار و یک شب
 • شیرین همسر خسروپرویز و دلداده فرهاد
 • کاساندانه (همسر کوروش)
 • گردآفرید سردار ساسانی
 • گُردویه (فرمانده سپاه ساسانی)
 • گلبویه سردار ساسانی
 • ماندانا دختر آستیاگ پادشاه ماد و همسر کمبوجیه و مادر کوروش بزرگ
 • ماه آذر سردار ساسانی
 • مروارید دختر فیروز
 • مشکناز دلداده بهرام گور
 • مشیا (مشیانه) نخستین مادر آریایی در اوستا٬ بمنزلهٔ حوا در نزد اقوام سامى
 • موزا شهریار زن اشکانی و همسر رومی فرهاد چهارم و مادر فرهاد پنجم اشکانی
 • مهرمس سردار هخامنشی
 • مهریار سردار ساسانی
 • میتراداد سردار اشکانی
 • میترادخت سردار اشکانی
 • نگان زن دلاوری که با تازیان جنگید
 • نوش آفرین شاهدخت ساسانی
 • نوشین نامی ساسانی بویژه در زمان انوشیروان دادگر
 • وهومسه سردار هخامنشی
 • هوتن مادر داریوش بزرگ
 • هومی یاستر سردار هخامنشی
 • یوتاب خواهر آریوبرزن و سردار داریوش سوم در جنگ با اسکندر مقدونی که همراه با برادر خود پا به پا جنگید.

 • قالب وبلاگ | قالب وبلاگ | بلاگ اسکای